Iskolánk
Miért Waldorf?
Iskolát építünk!
Jelentkezés iskolánkba
Kapcsolat
Állás
1% !!!

Tájékoztató önkénteseknek

A Budakörnyéki Waldof Alapítvány szerepel a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban így jogosult arra, hogy önkénteseket fogadjon, velük az önkéntes jogviszonyról szerződést kössön és az önkéntes fogadásáról hivatalos igazolást kiállítson.

Az Alapítványunk által fenntartott Pátyi Waldorf Általános Iskola fejlesztésére és folyamatos üzemeltetésére önkéntes munkát az ott tanuló diákok szülei és azok ismerősei, rokonai végeznek. Kitartó önkéntes munkájuknak köszönhetően kialakításra került az elmúlt két éve alatt az iskola épületén belül két osztályterem, egy euritmia terem egy tanári szoba, felújításra került a vizesblokk, az előtér és öltöző. Évente közel ezer munkaórát dolgoznak önkénteseink az iskola körül.

Rendkívüli sikernek tekintjük, hogy a faluban működtetjük az Önkéntes Pótnyagyi Programot, aminek a keretében olyan nyugdíjas korú segítőket fogadunk, akik az iskolában a pedagógus kisegítését végzik. Nagy öröm számunkra, hogy olyan az iskola fenntartásában nem közvetlenül érintett Pótnagyit sikerült találnunk, aki megtestesíti az öntevékeny szolidaritáson alapuló segítségnyújtás ideáját.

Alapfogalmak amit egy önkéntesnek tudnia kell

Önkéntes tevékenység: A közérdekű önkéntes tevékenységet a 2005. október 1-vel hatályba lépett 2005. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Önkéntes törvény) szabályozza. A törvény szerint önkéntes tevékenység az ún. fogadó szervezeteknél, a törvény által meghatározott tevékenységi körben, ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. A törvény meghatározza a fogadó szervezetek körét és az ott végezhető tevékenységet is.

Önkéntes: Az Önkéntes törvény rendelkezései alapján 10. életévnél idősebb személy vállalhat önkéntes tevékenységet Magyarországon. A 18. életév előtt, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy azonban csak a törvényben meghatározott korlátozásokkal végezhet önkéntes munkát, így csak olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

Fogadó szervezet: Az új Civil tv. (lin: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV) bevezetésével minden magyarországi székhelyű civil szervezet fogadhat önkéntest. A fogadó szervezetnek szerepelnie kell a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban. A fogadó szervezetek nyilvántartása nyilvános, a www.civil.info.hu honlapon bárki számára elérhető.

A fogadó szervezet köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a szükséges pihenőidőt, az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését, tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.

Önkéntes jogviszony: Az önkéntesek fogadása a törvény által meghatározott és rögzített önkéntes jogviszony keretében történhet, amely az önkéntes szerződéssel jön létre. A szerződés megkötésére ugyan történhet szóban is, de az írott formát olyan sok egyéb esetben követeli meg a törvény, hogy célszerű az esetleges ellenőrzések végett is azt írásban megkötni.

Önkéntes szerződés: A szerződésben rögzíteni kell a szerződő felek adatain túl a konkrétan végzett önkéntes tevékenység tartalmát, a tevékenység ellátásának helyét, a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenő időt, valamint azon juttatások körét, amelyet az önkéntes számára a fogadó szervezet biztosít. Ezen túlmenően bármilyen kérdést lehet még a szerződésben szabályozni. A törvény kitér a szerződés megszűnésének szabályaira is.

Önkénteseknek adható juttatások: A jogszabály rögzíti azt is, hogy milyen juttatások adhatók az önkéntesnek. Ezzel a jogszabály elismeri a szervezeteknek az önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült költségeit. Ez azért is fontos, mert az önkéntesnek adott juttatások nem minősülnek természetbeni juttatásnak, azaz az ilyen juttatások után nem kell adót és társadalombiztosítási járulékot fizetni [Szja. törvény 7.§ (1) y)].

Az önkéntesnek adható juttatások közös jellemzője, hogy minden juttatás a közérdekű önkéntes munkával összefüggésben adható, az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges mértékű vagy mennyiségű. Ilyen juttatások pl:

  • munkaruházat, védőfelszerelés és anyag,
  • utazás, szállás étkezés költsége,
  • az önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat, betegségmegelőző ellátás,
  • iskolarendszeren kívüli képzés költségei,
  • az önkéntes halála, sérülése egészségkárosodása érdekében kötött biztosítás díja
  • jutalom, amely nem lehet több éves szinten, mint a minimálbér havi összegének 20%-a (2015-ben 21.000 Ft/fő/év, nem szervezetenként, hanem személyenként összesen).

A juttatásokat az önkéntes szerződésben rögzíteni kell.

Önkéntes munkával teljesíthető az aktív korúak ellátásához szükséges 30 napos időtartamú kereső tevékenység: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 36. § (3) bekezdés értelmében a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 nap időtartamú tevékenység teljesítése közérdekű önkéntes tevékenységgel is igazolható, amennyiben egyéb megfelelő kereső tevékenységet vagy munkaerő-piaci programban való részvételt nem tudott igazolni az érintett.

A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes szerződéssel vagy a fogadó szervezet által kiállított igazolással igazolható. Az önkéntes szerződés vagy igazolás azonban csak akkor fogadható el, amennyiben olyan fogadó szervezet adja ki, amely a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (Önkéntes törvény) 3. §-ában meghatározottaknak megfelel.

Fontos, hogy a fogadó szervezetnek szerepelnie kell a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett nyilvántartásban a 11. §-nak megfelelően, szükséges, hogy írásbeli önkéntes szerződéssel jöjjön létre a felek között és a fogadó szervezet - az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében - az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezessen (14. §).

© 2014 Pátyi Waldorf Iskola PWI
powered by Z3 BUILDER